Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Rok szkolny 2013/14

 

TERMINARZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2013

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o: - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- zasadach otrzymywania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

20.09.2013

3.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, o przewidywanym dla niego śródrocznym stopniu niedostatecznym

20.12.2013

4.

Poinformowanie ucznia, przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców klas, o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

10.01.2014

5.

Egzaminy klasyfikacyjne

20.01.2014

6.

Wpisania ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniku lekcyjnym.

17.01.2014

7.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej

27.01.2014

8.

Koniec I półrocza - wywiadówka

31.01.2014

9.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

01.04.2014 godz. 9.00

10.

Sprawdzian dodatkowy

03.06.2014 godz. 9.00

11.

Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna, część matematyczno-przyrodnicza i język niemiecki

23–25 kwietnia 2014 r. godz. 9.00

12.

Egzamin dodatkowy

2 - 3- 5 czerwca 2014 r. godz. 9.00

13.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, o przewidywanym dla niego rocznym stopniu niedostatecznym

23.05.2014

14.

Poinformowanie ucznia, przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców klas, o przewidywanych dla niego stopniach rocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

09.06.2014

15.

Zgłoszenie nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy chęci poprawy przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

16.06.2014

16.

Egzaminy klasyfikacyjne

02.06.2014

17.

Wpisania ocen rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniku lekcyjnym.

16.06.2014

18.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji rocznej

23.06.2014

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.2014

20.

Przyjmowanie zastrzeżeń uczniów lub ich rodziców dotyczących ustalenia niezgodnie z przepisami prawa rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

04.07.2014

21.

Ponowne, komisyjne ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

09.07.2014

22.

Egzaminy poprawkowe

25–27 sierpnia 2014

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ