Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego 2013/14

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie


PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
2013/2014

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 ).

Zadanie 1.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnozę środowiskową (dom rodzinny, GOPS, środowisko lokalne itp.), szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.

 1. Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowanie) i rodzinnej uczniów:
  • badania sondażowe wśród wychowawców klas – wrzesień, październik;
  • badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowania ucznia - listopad;
  • opracowanie kwestionariuszy ankiet dotyczących działalności opiekuńczo  – wychowawczej i profilaktycznej szkoły, prowadzenie badań w tym zakresie;
  • pomoc nauczycielom w doborze narzędzi w przeprowadzenie badań w kierunku ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się - analiza wyników, opracowanie wniosków; opracowanie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. symptomów ryzyka dysleksji i propozycji narzędzi diagnostycznych.
 2. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów - aktualizacja wiedzy w tym zakresie.
 3. Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych.
 4. Pomoc członkom zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.
 5. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.
 6. Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).
 7. Prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

Zadanie 2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.

 1. Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami.
 2. Utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami rodzinnymi uczniów pochodzących z rodzin objętych opieką sądu.
 3. Analiza warunków środowiska domowo-rodzinnego.
 4. Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.

Zadanie 3.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Koordynowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Postulowanie danych form pomocy, współpraca z dyrekcją w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 3. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (w ramach godz. z art. 42a).
 4. Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zadanie 4.

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 1. Gromadzenie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień.
 2. Organizowanie szkolnych akcji profilaktycznych, włączanie się w ogólnopolskie przedsięwzięcia.
 3. Zorganizowanie szkolnych dni profilaktyki (maj/czerwiec).
 4. Realizacja elementów programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”.
 5. Realizacja elementów programu profilaktyki uzależnień „Veto wobec alkoholu i narkotyków” (klasa III gimnazjum).
 6. Zorganizowanie Dnia Szkoły bez Przemocy.

Zadanie 5.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

 1. Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 2. Objęcie szczególną opieką i wsparciem uczniów niepełnosprawnych i innych z grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.
 4. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczno - wychowawcze.
 5. Postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych.
 6. Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.
 7. Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów.
 8. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.
 9. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom.
 10. Planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu.
 11. Postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia.
 12. Praca w Zespołach powołanych w celu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

Zadanie 6.

Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).
 2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji w szkole.
 3. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.
 4. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich, udział w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania w rodzinie.
 5. Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakty).

Zadanie 7.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.

 1. Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.
 2. Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.
 3. Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.
 4. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.
 5. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom.
 6. Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców.
 7. Organizowanie lub prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na temat rozpoznawania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień ( szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej nt. specyfiki zaburzeń dzieci z zespołem aspergera).

Zadanie 8.

Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie przez nich ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach - wskazywanie sposobów realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, a także dydaktycznych.
 4. Pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej.
 5. Udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (przygotowanie bazy scenariuszy zajęć), w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych.
 6. Prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uczniami (np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, profilaktyka uzależnień - inne w miarę zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb).
 7. Udzielanie porad (współpraca) w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.
 8. Udzielanie porad (współpraca) dotyczących pracy z uczniem mającym problemy (dydaktyka, wychowanie).
 9. Organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką.
 10. Współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.

Wspieranie rodziców.

 1. Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.
 2. Przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami.
 3. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.
 4. Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.
 5. Udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka.
 6. Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.
 7. Pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.
 8. Przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

 1. Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie.
 2. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 3. Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; porady i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.
 5. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się.

Pomoc materialna

 1. Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy.
 2. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. OPS,  Fundacja „Jesteśmy Blisko”).
 3. Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów.
 4. Czuwanie nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną dla dziecka.

Współpraca z instytucjami

 1. Zespół kuratorski przy Sądzie rodzinnym we Włoszczowie.
 2. GOPS Krasocin.
 3. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 4. Sąd rodzinny.
 5. Policja, dzielnicowy.
 6. Wydział Policji ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki.
 7. Inne.

Opracowanie:
pedagog szkolny mgr Anna Mietelska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ