Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Wyprawka szkolna 2015/2016

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

 1. klas III szkoły podstawowej,
 2. uczniów klas III, V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas II, III gimnazjum,
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

 • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
 • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
 • występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 225 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych i dla niepełnosprawnych uczniów klas III,
 • do 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów klas V i VI szkoły ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • do 350 zł – dla uczniów klas II. III gimnazjum: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z którego powinno wynikać, jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.
 5. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”
 7. Wnioski do pobrania u Dyrekcji Szkoły.

Uzupełnione wnioski z załącznikami o dochodach należy złożyć u Dyrekcji Szkoły do 04.09.2015 r.                                                  

Dyrektor Szkoły: Zofia Marcinkowska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ