Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/16

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie informuje rodziców uczniów o możliwości ubiegania się o pomoc stypendialną na rok szkolny 2015/2016.

 1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krasocin, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015) kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.
 2. Terminy składania wniosków: 1 – 15 września 2015 r. Wnioski do pobrania u Dyrekcji Szkoły.
 3. Dokumentacja - do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia lub oświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku,
 • osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie  o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku,
 • w przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie,
 • w przypadku składania wniosku o pomoc materialną w imieniu pełnoletniego ucznia jego rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przedłożenia pisemnego upoważnienia,
 • w przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych /rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępcze,
 • zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych, innych licencjackich czy wyższych jeśli rodzeństwo starsze się uczy,
 • dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

Dyrektor Szkoły: Zofia Marcinkowska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ