Witaj na naszej stronie

KLASA SZÓSTA

Get Adobe Flash player

Kryteria oceniania na języku polskim

Sposoby i częstotliwość kontroli i oceny różnych form aktywności ucznia:

W każdym półroczu uczeń musi zostać poddany przynajmniej:

 • trzem kontrolom typu A,
 • trzem kontrolom typu B,
 • trzem kontrolom typu C.

Rodzaj kontroli - Częstotliwość - Typ kontroli

 1. Prace domowe (wypracowania) - dwa razy w półroczu - B
 2. Dodatkowe zadania (testy, sprawdziany próbne) - dwa razy w I półroczu, raz w II - B
 3. Prace domowe inne - dwa razy w półroczu - C
 4. Prace klasowe (wypracowania) - dwa razy w półroczu - A
 5. Prace klasowe z nauki o języku - raz w półroczu - A
 6. Testy i sprawdziany - dwa razy w półroczu - B
 7. Dyktanda ortograficzne - raz w półroczu - B
 8. Recytacja - raz w półroczu - B
 9. Dłuższe odpowiedzi ustne - dwa razy w półroczu - B
 10. Zaangażowanie podczas lekcji - raz w półroczu - C
 11. Zaangażowanie czytelnicze - raz w półroczu - C
 12. Dodatkowe zaangażowanie (np. udział w konkursach polonistycznych, itp.) - za każde działanie - C

Zasady oceniania pisemnych wypracowań:

  1. Za domowe wypracowanie pisemne uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
   • 15 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem,
   • 5 p. za poprawność stylistyczną,
   • 7 p. za bogactwo słownictwa,
   • 5 p. za poprawność ortograficzną,
   • 5 p. za poprawność interpunkcyjną,
   • 3 p. za kształt i czytelność pisma.
  2. Za klasowe wypracowanie pisemne uczeń może otrzymać 50 p., w tym:
   • 18 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem,
   • 4 p. za kompozycję wypracowania,
   • 5 p. za poprawność stylistyczną,
   • 6 p. za bogactwo słownictwa,
   • 6 p. za poprawność ortograficzną,
   • 5 p. za poprawność interpunkcyjną,
   • 4 p. za kształt i czytelność pisma,
   • 2 p. za przejrzystość zapisu.
  3. Za zadanie do samodzielnego wykonania (testy, sprawdziany próbne) uczeń może uzyskać 40 p.
   • szóstoklasista samodzielnie, w ramach pracy domowej rozwiązuje w pierwszym półroczu dwa zadania: zad. 1 - pięć testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, zad. 2 - pięć sprawdzianów próbnych z zakresu umiejętności polonistycznych,
   • w drugim półroczu: zad 3. - pięć sprawdzianów próbnych z zakresu umiejętności polonistycznych,
   • za każde zadanie uczeń otrzymuje, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, ocenę typu B,
   • niewykonanie zadania lub jego części (jednego lub kilku testów) skutkuje utratą przewidzianych za ten test punktów, a tym samym obniżeniem oceny za to zadanie,
   • testy do zadań będą publikowane na stronie internetowej klasy szóstej w zakładce: Testy polonistyczne, uczeń może również zwrócić się z prośbą do nauczyciela o przekazanie mu testu w wersji papierowej,
   • wypełnione testy uczniowie przekazują nauczycielowi, w wyznaczonym przez niego terminie, w formie elektronicznej (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w wersji papierowej,
   • Za każdy test przesłany w formie elektronicznej uczeń otrzymuje dodatkowo jeden punkt (ograniczając zużycie papieru chronimy przyrodę),
   • o  publikacji kolejnych testów oraz terminie ich rozwiązania uczniowie będą informowani przez nauczyciela na lekcjach języka polskiego.
  4. Za dyktando uczeń może otrzymać 40 p., z tym że traci punkty za:
   • każdy błąd ortograficzny I stopnia – 4 p.
   • każdy błąd ortograficzny II stopnia – 3 p.
   • inny błąd – 1 p.
   • błąd interpunkcyjny – 0,5 p.
   • za błąd I stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami poznanymi i utrwalonymi w poprzednim półroczu,
   • za błąd II stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami aktualnie poznawanymi przez uczniów.

Błędem ortograficznym w powyższym rozumieniu jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi uczniowi zasadami pisowni, z tym że:

 1. Za test lub sprawdzian uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
  • za pytania zamknięte (wyboru) – 20 p.
  • pytania otwarte (wymagające umiejętności sprawnego wypowiadania się i logicznego myślenia) – 20 p.

Zasady oceniania odpowiedzi ustnych:

 1. Za dłuższą wypowiedź ustną uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
  • 20 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem,
  • 5 p. za staranność i wyrazistość mówienia,
  • 5 p. za kompozycję wypowiedzi,
  • 5 p. za poprawność stylistyczną,
  • 5 p. za bogactwo słownictwa.
 2. Za recytację uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
  • 20 p. za pamięciowe opanowanie tekstu (liczne błędy, podpowiedzi wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną),
  • 10 p. za głośność mówienia, poprawność mówienia (uczeń jest słyszany i rozumiany)
  • 5 p. za wyrazistość mówienia (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.)
  • 5 p. za właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych)

Pozostałe zasady oceniania:

 • za zaangażowanie podczas lekcji uczeń może otrzymać 10 p. Ocena ta jest wynikiem półrocznej obserwacji przez nauczyciela pracy ucznia na lekcjach języka polskiego. Oceny tej dokonuje się w drugiej połowie półrocza.
 • za zaangażowanie czytelnicze uczeń może otrzymać 10 p. Ocena ta zależy od ilości przeczytanych książek z biblioteki szkolnej (minimum 3 na ocenę dopuszczającą) oraz umiejętności wykazywania się w czasie lekcji zdobytą w ten sposób wiedzą,
 • dwa razy w półroczu uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji - zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z poddania się kontroli typu „A” i zapowiadanej kontroli typu „B”.

Zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne i uzyskiwania dodatkowych informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów:

 • każdą poprawioną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń zabiera do domu, gdzie zapoznają się z nią jego rodzice, co potwierdzają własnoręcznym podpisem,
 • prace te są zwracane nauczycielowi i przechowywane do końca roku szkolnego,
 • oceny wraz z ilością uzyskanych punktów ze wszystkich rodzajów kontroli są wpisywane do dzienniczka ucznia i podpisywane przez nauczyciela i rodziców,
 • dwukrotnie w ciągu półrocza (w jego połowie oraz miesiąc przed klasyfikacją) rodzice za pośrednictwem uczniów otrzymują wydruki otrzymanych przez uczniów ocen wraz z prognozowaną oceną półroczną (roczną),
 • informacje o bieżących wynikach edukacyjnych z języka polskiego są umieszczane w panelu dla uczniów na stronie internetowej szkoły. Uczeń i jego rodzice uzyskują do nich dostęp po zalogowaniu się z wykorzystaniem numeru PESEL ucznia.
 • dodatkowe informacje zainteresowanym rodzicom uczniów są udzielane w każdy czwartek o godz. 14:00.

Skala ocen:

 • 0 – 39 % - niedostateczny
 • 40 – 49 % - dopuszczający
 • 50 – 74% - dostateczny
 • 75 – 90 % - dobry
 • 91 – 100 % - bardzo dobry
 • powyżej 100% - celujący

Bardziej szczegółowe zasady oceniania opisane są TUTAJ.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ