Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin dyżurów nauczycieli

§ 1

 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 2. Celem pełnienia przez nauczycieli dyżurów jest organizowanie uczniom właściwego odpoczynku, zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw oraz dbanie o ład i porządek w klasach, na korytarzach, w szatni i na boisku szkolnym.
 3. Dyżur musi być pełniony aktywnie – nauczycielowi nie wolno zajmować się czynnościami utrudniającymi rzetelne jego wypełnianie: rozmowy z innymi nauczycielami, rodzicami, czytanie prasy, gazetek szkolnych, itp.
 4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
 5. W czasie wyznaczonego dyżuru nauczyciel ponosi służbową odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających w rejonie jego działania.
 6. W czasie zaistnienia wypadku uczniowskiego obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest natychmiastowe poinformowanie o tym Dyrektora Szkoły i udzielenie dziecku pierwszej pomocy, a w razie konieczności zapewnienie mu pomocy lekarskiej.

§ 2

 1. Dyżur w Szkole, pełniony w systemie dwuzmianowym, rozpoczyna się o godz-nie 7:30 i trwa do końca zajęć w szkole.
 2. Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godz. 7:30 i obejmuje trzy pierwsze przerwy międzylekcyjne, druga zmiana – kolejne trzy, z tym że nauczyciel pełniący dyżur na tej zmianie kończy go po przerwie zamykającej jego ostatnią lekcję. Od tej chwili opiekę nad uczniami przejmują nauczyciele prowadzący kolejne lekcje oraz wychowawczynie świetlicy szkolnej.
 3. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji (max. do 2 min.).
 4. Miejsca, dni tygodnia oraz czas pełnienia dyżurów przez poszczególnych nauczycieli określa harmonogram corocznie ustalany przez Dyrektora Zespołu.

§ 3

 1. Rejon działania nauczyciela dyżurnego obejmuje dany korytarz oraz wszystkie przylegające do niego pomieszczenia szkolne, zwłaszcza sale lekcyjne i ubikacje.
 2. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek systematycznego kontrolowania tych pomieszczeń i nadzorowania przebywających w nich uczniów.
 3. Obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest również dopilnowanie, aby w czasie przerw uczniowie, o ile to nie jest konieczne, nie przebywali w salach lekcyjnych, szatni i ubikacji.

§ 4

 1. Wychowawczynie klas I – III szkoły podstawowej, oprócz wyznaczonych w harmonogramie dyżurów, pełnią stałą opiekę nad uczniami swojej klasy, zwłaszcza jeżeli uczniowie ci przebywają podczas przerwy w sali lekcyjnej.

§ 5

 1. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy:
 • dbanie o ład i porządek na terenie szkoły,
 • prowadzenie stałej kontroli w zakresie wymaganego w szkole obuwia,
 • zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,
 • wyrabianie u uczniów, poprzez osobisty przykład i natychmiastowe reago-wanie na przejawy nieprawidłowości, takich pozytywnych zachowań jak dba-łość o porządek, czystość i higienę, poszanowanie własności swojej i innych oraz sprzętu szkolnego, kulturalne zachowanie się wobec kolegów, nauczy-cieli i innych osób,
 • kontrolowanie wypełniania zadań przez dyżurnych klasowych, ze szczegól-nym zwróceniem uwagi na konieczność wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na właściwe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń sani-tarnych,
 • dbanie o porządek oraz właściwe ustawienie się uczniów w czasie apeli szkolnych,
 • niedopuszczanie do przebywania na terenie szkoły osób niepowołanych oraz zgłaszanie ich obecności na terenie szkoły dyrektorowi Zespołu.
 • zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu stwierdzonych w czasie pełnienia dyżuru zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów,
 • informowanie wychowawców klas o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

§ 6

 1. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe określone w Regulaminie Pracy.

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 września 2008 roku.
 2. Traci moc regulamin z dnia 21 marca 2000 roku.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ