Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin sali gimnastycznej

§ 1

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć szkolnego koła sportowego.
 2. Sala jest przystosowana do organizowania takich gier zespołowych jak siatkówka, koszykówka i piłka ręczna.
 3. Zabrania się organizowania na sali gimnastycznej rozgrywek w piłkę nożną.

§ 2

 1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 2. W czasie pozalekcyjnym, tj. między godziną 15:00 a 19:00, za zgodą Dyrektora Szkoły, z sali może korzystać młodzież pozaszkolna zorganizowana w miejscowym kole sportowym pod nadzorem nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora.
 3. Zasady korzystania z sali, o którym mowa w ust. 2, określa pisemna umowa sporządzona między Dyrektorem szkoły a uczestnikami koła sportowego.
 4. Warunkiem wykorzystania sali gimnastycznej do celów, o których mowa w ust. 2, jest:
  • zapewnienie w budżecie szkoły środków finansowych na organizację tego typu zajęć,
  • rygorystyczne przestrzeganie przez uczestników tych zajęć postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego opiekun ma obowiązek wykluczenia z uczestnictwa zajęć, o których mowa w ust. 1, osoby, która łamie postanowienia niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjęte zasady zachowania się na terenie szkoły.

§ 3

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych na sali gimnastycznej jest posiadanie stroju i oznakowanego obuwia sportowego.
 2. Za strój sportowy uważa się krótkie spodenki i koszulkę gimnastyczną lub dres sportowy, a za obuwie sportowe tzw. „halówki”.
 3. Brak obuwia i stroju na zajęciach wychowania fizycznego jest traktowane jako brak przygotowania do zajęć i oceniane zgodnie ze szkolnym systemem oceniania.

§ 4

 1. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego.
 2. Obowiązkiem nauczycieli wychowania fizycznego jest systematyczne, wspólnie z uczniami, przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw urządzeń sportowych i sprzętu, w celu zapewnienia długiego i bezpiecznego z nich korzystania.
 3. Obowiązkiem nauczyciela rozpoczynającego i kończącego zajęcia jest sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu.
 4. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Za wszelkie uszkodzenia dokonane w czasie zajęć ponosi odpowiedzialność nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 6. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia lub innego niepełnoletniego uczestnika zajęć pozalekcyjnych ponoszą finansową odpowiedzialność jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 7. Pełnoletni uczestnicy zajęć pozalekcyjnych ponoszą osobistą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej.

§ 5

 1. Na sali gimnastycznej mogą przebywać uczniowie i inni uczestnicy zajęć tylko w obecności nauczyciela.
 2. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych pełnoletnich uczestników zajęć, którzy samowolnie, bez zgody nauczyciela prowadzącego, podejmują działania mogące stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub życia.

§ 6

 1. Wszyscy korzystający z sali są odpowiedzialni za ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej.
 2. Odzież i obuwie należy przechowywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Kategorycznie zabrania się wchodzenia w innym obuwiu aniżeli określonym w §3 ust. 3 na podłogę sali gimnastycznej.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.
 5. Zabrania się rozlewania wody i innych płynów na podłodze sali gimnastycznej.
 6. Klasy nie przestrzegające zasad, o których mowa powyżej, nie będą mogły korzystać z sali gimnastycznej w okresie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

§ 7

 1. Klucz do budynku sali gimnastycznej jest przechowywany w gabinecie Dyrektora szkoły.
 2. Klucz ten otrzymuje wyłącznie nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zwraca po ich zakończeniu, odnotowując ten fakt w Dzienniku korzystania z sali gimnastycznej.
 3. Za zamknięcie poszczególnych pomieszczeń w budynku sali i umieszczenie kluczy w wyznaczonym miejscu odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

§ 8

 1. Przed opuszczeniem budynku sali gimnastycznej nauczyciel zobowiązany jest do wyłączenia zbędnego oświetlenia, wentylacji oraz sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji.

§ 9

 1. Szkoła nie odpowiada za pozostawione na sali gimnastycznej przedmioty, z wyjątkiem obuwia sportowego przechowywanego w wyznaczonym do tego miejscu.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ