Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin świetlicy szkolnej

§ 1

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Zespołu.
 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
  • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.
  • pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,
  • zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie.
 4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:
  • zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
  • imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

§ 2

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
  • dojeżdżający do szkoły,
  • którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  • inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

§ 3

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
  • na prośbę ucznia,
  • na prośbę rodziców,
  • na wniosek wychowawcy.
 2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
 3. Karty, o których mowa w ust. 2 należy składać najpóźniej do dnia 25 kwietnia każdego roku.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje Dyrektor Zespołu.
 5. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

§ 4

 1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu.
 3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

§ 5

 1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.
 3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 4. Dopuszcza się możliwość utworzenia co najwyżej dwu grup wychowawczych.

§ 6

 1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Zespołu.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy Szkoły i Gimnazjum oraz pro-gramami wychowawczymi tych szkół.

§ 7

 1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych
 2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

§ 8

 1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.
 2. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający oraz pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych. Mogą z niej również korzystać w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.
 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Zespołu na zasadach ustalonych w Statucie.
 4. Odpłatność za posiłki należy wnosić do piątego dnia miesiąca, w którym korzysta się z posiłków.

§ 9

 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§ 10

 1. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznawania uczniów zapisywanych do świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem.
 2. Zgodnie z uchwałą nr 3 Rady Pedagogicznej z dnia 21 marca 2000 roku Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2000 r.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ